Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Klient  jest uprawniony do złożenia reklamacji,

a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad:

 

1.    Klient powinien zgłosić reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności 

       budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich   

       imieniu:

  1)    w przypadku Klientów indywidualnych w zakresie:

     a)    transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,

     b)    kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,

     c)    transakcji na instrumentach finansowych w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia

     d)    roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w

            terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.

  2)    w przypadku Klientów instytucjonalnych w zakresie:

       a)    transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,

       b)    kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,

       c)    roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w

              terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.

2.    Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez Bank wobec Klienta oraz

       dane adresowe Klienta. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank 

       może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym

       uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji.

3.    Klient może złożyć reklamację w następującej formie:

  1)    pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: Bank Spółdzielczy w Zambrowie, 18-300

         Zambrów ul. Białostocka 2;

  2)    faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku);

  3)    pisemnie w placówce Banku.

4.    Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.

5.    Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego

       pełnomocnictwa.

6.    Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:

  1)    15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz

          wydania karty płatniczej;

  2)    30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz

         wydania karty płatniczej.

W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ww. terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi.

7.    W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być

       dłuższy niż:

  1)    35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w

         szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;

  2)    60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz

         wydania karty płatniczej.

8.    W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank reklamacji lub brak

       przedstawienia uzasadnienia przekroczenia terminu na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie, wskazanego w ust.

       6, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

9.    Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji

       z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia

       ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.

10.  Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

11.  Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:

  1)    odwołania się do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację;

  2)    zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje

         Klientowi posiadającemu status konsumenta);

  3)    zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu

         pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w

         przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na

         stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);

  4)    wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia

         2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku

         Klienta będącego osobą fizyczną);

  5)    wystąpienia do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach

         określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w

         przypadku Klienta będącego osobą fizyczną)

  6)    wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.

12.  Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20,

         00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców

         Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

 

      Formularz reklamacji do pobrania

 

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2019

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

Kontakt z nami

          86 271 07 32

          sekretariat@bszambrow.pl