Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Zambrowie jest związany z miastem i regionem ponad 140 lat. Rozwój życia ekonomicznego spowodował potrzebę założenia Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego, które powstało w 1911 roku.

W zaborze rosyjskim na terenie, którego znajdowało się miasto Zambrów występowały aż cztery typy Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych. Towarzystwo działało według zasad przyjętych przez Schutzego, charakteryzujących się tym, że kredyty udzielano ze środków własnych, a więc na zasadzie samopomocy przy solidarnej nie ograniczonej poręce członków za zobowiązania banku połączone z obowiązkami gromadzenia w tym banku własnych oszczędności. Oparcie działalności kredytowej na zasadzie samopomocy zmuszało do zwrócenia szczególnej uwagi na gromadzenie własnych kapitałów. Członkami Banku byli przede wszystkim rolnicy i rzemieślnicy.

 
 

Wybuch I wojny światowej spowodował duże zmiany w ogólnych warunkach politycznych i gospodarczych ziem polskich. Miasto Zambrów stało się terenem działań wojennych i poniosło duże straty. Ludność wiejska i miejska zubożała. Dlatego też biorąc pod uwagę konieczność zaspokojenia bieżących potrzeb ludności w roku 1918 reaktywowano Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe pod nazwą Zambrowska Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa.

W roku 1920 po wejściu w życie ustawy o spółdzielniach proklamowano Kasę Spółdzielczą. Po śmierci założyciela kas Franciszka Stefczyka w 1924 roku kasy tego typu zostały w dowód pamięci po tym wielkim działaczu nazwane Kasami Stefczyka. Taką też nazwę przyjęła Kasa w Zambrowie. Jej działalność przetrwała wybuch II wojny światowej.

W okresie wojny działalność Banku nie była prowadzona.Bank spółdzielczy w Zambrowie odrodził się po wojnie 11 V 1947 roku, kiedy to odbyło się zgromadzenie założycielskie oraz pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej. Dnia 24 V 1950 roku odbyło się wspólne posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu BS na którym dokonano zmiany nazwy na Gminną Kasę Spółdzielczą. Było to wynikiem realizacji dekretu o reformie bankowej z 1948 roku.W wyniku postanowień ustawy z dnia 29.V.1957 roku o zmianie dekretu o reformie bankowej z 1948 roku Spółdzielnia otrzymała nazwę Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa SOP.01 VII 1975 roku przyniósł kolejne zmiany polegające na powołaniu BGŻ jako banku państwowo - spółdzielczego, który przejął po byłym Banku Rolnym funkcję centrali finansowej w odniesieniu do byłych spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych. Wraz z powołaniem BGŻ spółdzielnie oszczędnościowo - pożyczkowe, w tym także nasza zostały przemianowane na banki spółdzielcze (BS).Przez okres transformacji ustrojowej w Polsce Bank przeprowadził Zarząd Banku, którego prezesem był od 05.01.1982 do 01.05.2009 r. Antoni Słaby. Efektem starań Zarządu było poszerzenie terenu działania poprzez przyłączenie czterech mniejszych banków i stworzenie na ich bazie oddziałów. W tym okresie Bank Spółdzielczy zmienił swoje oblicze z lokalnej instytucji finansowej w prężnie działający Bank, skutecznie konkurujący z krajowymi bankami komercyjnymi. Bank działa obecnie na terenie województwa podlaskiego.

Obecnie Prezesem Banku jest Zenona Zalewska. Bank Spółdzielczy jest zrzeszony w BPS S.A. Należy do grona największych banków spółdzielczych w Polsce. Działalność swą prowadzi w 10 placówkach tj.: centrali w Zambrowie, 4 oddziałach w Rutkach, Kołakach Kościelnych, Kobylinie Borzymach i Zawadach, 3 Filiach na terenie miasta Zambrów,  oraz punkcie kasowym w Urzędzie Miasta Zambrów. Suma bilansowa na dzień 31.12.2015 r. wyniosła : 274.973.882.25 zł, fundusze własne 20.967.230.81 zł.

Jego udziałowcami jest 2.468 członków, prowadzi 13.513 rachunków. Jest uniwersalnym bankiem obsługującym w pierwszym zakresie klientów detalicznych, rolników, firmy oraz budżety Starostwa Powiatowego w Zambrowie, Miasta Zambrowa, Gminy Zambrów, Gminy Zawady, Gminy Kołaki Kościelne, Gminy Kobylin Borzymy, i Gminy Rutki.

Jego siłę stanowi rozległa sieć placówek, profesjonalna i zaangażowana kadra, posiadany kapitał i majątek trwały. Oprócz standardowych usług finansowych oferuje pełną gamę produktów, wykorzystujących nowoczesne technologie, takie jak sieć bankomatów, własne bankomatowe kasy oraz międzynarodowe karty płatnicze Visa, home banking, bank internetowy.

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2021

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

Kontakt z nami

          86 271 07 32

          sekretariat@bszambrow.pl