REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI BLIK DOSTĘPNEJ W APLIKACJI MOBILNEJ

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMBROWIE

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usługi BLIK w Aplikacji Mobilnej przez Klientów Banku (dalej „Regulamin”).

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna Banku służąca do obsługi usługi BLIK przez Klientów Banku, umożliwiająca dostęp 

     zarejestrowanemu Użytkownikowi Aplikacji Mobilnej do dokonywania płatności przy użyciu Kodu BLIK;

2) Akceptant – podmiot, który udostępnia zapłatę za usługę lub towar za pośrednictwem Usługi BLIK;

3) Bank – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. lub bank spółdzielczy zrzeszony, lub niezrzeszony a współpracujący z Bankiem Polskiej

     Spółdzielczości S.A. w zakresie Usługi BLIK, który udostępnia usługę BLIK swoim Klientom;

4) Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia korzystająca z oferty Banku w zakresie

     Rachunku bankowego (w tym Posiadacz rachunku, Pełnomocnik ogólny, Użytkownik Aplikacji Mobilnej);

     Kod BLIK – jednorazowy sześciocyfrowy kod generowany w Aplikacji Mobilnej, służący do autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika   

     Aplikacji Mobilnej;

5) Osoby nieuprawnione - są to osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, niebędące Użytkownikiem Aplikacji Mobilnej;

6) Pełnomocnictwo ogólne - upoważnienie osoby fizycznej przez Posiadacza rachunku do dysponowania rachunkiem w takim zakresie jak

     Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa;

7) Posiadacz rachunku – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia, która zawarła z  

     Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze współposiadaczy   

     rachunku;

8) Rachunek bankowy/Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek rozliczeniowy bieżący lub pomocniczy prowadzony w

     złotych polskich w Banku na rzecz Posiadacza rachunku, służący do wykonywania transakcji, przechowywania środków pieniężnych oraz

     prowadzenia rozliczeń;

9) Regulamin Aplikacji Mobilnej – Regulamin aplikacji mobilnej Banku;

10) System BLIK – polski schemat płatności mobilnych, który umożliwia Posiadaczowi rachunku korzystającego z Aplikacji Mobilnej

       dokonywanie Transakcji BLIK;

11) Szybka Płatność – Transakcja BLIK dokonana z wykorzystaniem Kodu BLIK, który został wyświetlony Użytkownikowi bez zalogowania

       Użytkownika do Aplikacji Mobilnej (dostępność usługi określa Regulamin Aplikacji Mobilnej);

12) Terminal POS – terminal umożlwiający dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu Usługi BLIK;

13) Transakcja BLIK – transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta przy użyciu Aplikacji Mobilnej, za pośrednictwem Systemu BLIK,

       wymagająca autoryzacji Kodem BLIK;

14) Umowa – umowa o Rachunek lub umowa ramowa tj. o prowadzenie Rachunku wraz z innymi produktami i usługami bankowymi;

15) Urządzenie mobilne – wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do internetu, integrujące w sobie funkcje komputera i/lub telefonu

       komórkowego;

17) Usługa BLIK – usługa umożliwiająca dokonywanie Transakcji BLIK;

18) Użytkownik Aplikacji Mobilnej - Klient będący Posiadaczem rachunku lub osoba, która jest uprawniona do dysponowania Rachunkiem w

       ramach pełnomocnictwa ogólnego w Aplikacji Mobilnej w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku.

 

UŻYTKOWNICY USŁUGI BLIK

§ 2.

1. Użytkownikiem Usługi BLIK może być Klient lub osoba posiadająca Pełnomocnictwo ogólne do Rachunku z zastrzeżeniem, że rodzaje

     rachunków obsługiwanych przez Aplikację Mobilną określa Regulamin Aplikacji Mobilnej który:

1) Podał w Banku numer telefonu komórkowego, który został zarejestrowany w systemie Banku i jest on aktualny;

2) Podał inne dane wymagane do uruchomienia Usługi BLIK zgodnie z ofertą Banku oraz posiada Urządzenie mobilne powiązane z numerem  

     telefonu operatora sieci telefonii komórkowej działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające wymagania techniczne  

     dotyczące instalacji i korzystania z Aplikacji Mobilnej;

3) Pobrał i zainstalował na Urządzeniu mobilnym Aplikację Mobilną;

4) Zapoznał się i zaakceptował warunki Regulaminu Aplikacji Mobilnej, wraz z wyrażeniem zgody na przekazywanie swoich danych do dostawcy

     Aplikacji Mobilnej wskazanego w Regulaminie Aplikacji Mobilnej;

5) Zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

2. Bank umożliwia dostęp do Usługi BLIK Klientom Banku na zasadach określonych w Regulaminie.

AKTYWACJA USŁUGI BLIK

§ 3.

1. Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w § 2 Użytkownik aktywuje usługę BLIK za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. W celu

     aktywacji usługi BLIK konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na korzystanie z Usługi BLIK.

3. Jednocześnie, akceptując niniejszy Regulamin, Klient upoważnia Bank, na mocy art. 104 ust. 3 Ustawy prawo bankowe oraz w celu

     korzystania jako Klient Banku z Usługi BLIK, jak i w celu dokonywania Transakcji BLIK, w okresie korzystania przez Użytkownika Aplikacji   

     Mobilnej z Usługi BLIK, do przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 Ustawy prawo bankowe

     pozostających w związku z realizacją zadań i czynności w ramach obsługi Systemu BLIK do: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz  

     Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o. i KIR S.A.

4. Użytkownik Aplikacji Mobilnej w każdym czasie może zmienić Rachunek, który będzie powiązany z Usługą BLIK.

5. Użytkownik Aplikacji Mobilnej, który chciałby korzystać z Usługi BLIK na więcej niż jednym Urządzeniu mobilnym, powinien dokonać aktywacji

     Aplikacji Mobilnej oraz Usługi BLIK na każdym z tych urządzeń odrębnie. Należy jednak pamiętać, że Klient może posiadać tylko jedną

     aktywną Usługę BLIK powiązaną z jednym Rachunkiem.

6. Użytkownik Aplikacji Mobilnej może wyłączyć Usługę BLIK w każdej chwili w trybie natychmiastowym, poprzez:

1) Dezaktywację Usługi BLIK;

2) Odinstalowanie Aplikacji Mobilnej;

3) Złożenie dyspozycji w Placówce Banku.

 

7. Odstąpienie od Umowy Rachunku bankowego, który został powiązany z Usługą BLIK oraz wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie tej

     Umowy, skutkuje uniemożliwieniem korzystania z Usługi BLIK z chwilą skutecznego odstąpienia od Umowy, upływu okresu wypowiedzenia,

     rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile Klient nie dokonał wyboru innego Rachunku w Aplikacji Mobilnej.

8. Ponowne korzystanie z Usługi BLIK jest możliwe dopiero po ponownej aktywacji tej usługi zgodnie z §3 Regulaminu.

 

TRANSAKCJE REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI BLIK

§ 4.

1. Usługa BLIK daje możliwość dokonywania:

1) Bezgotówkowych transakcji w Terminalach POS oraz przez Internet u Akceptantów (w tym Szybkich Płatności, jeżeli Bank udostępni taką

     funkcjonalność);

2) Wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem systemu BLIK;

3) Przelewów na telefon, o ile Bank udostępni taką usługę. Informacja na temat dostępności tej funkcjonalności zostanie zamieszczona na

     stronie internetowej Banku.

2. Dokonanie Transakcji BLIK i jej autoryzacja w ramach Usługi BLIK wymaga:

1) Odblokowania Urządzenia mobilnego;

2) Zalogowania do Aplikacji Mobilnej;

3) Wygenerowania Kodu BLIK w Aplikacji Mobilnej;

4) Wprowadzenia wygenerowanego Kodu BLIK w Terminalu POS w sklepie stacjonarnym, w bankomacie lub na stronie internetowej w celu

     autoryzacji Transakcji BLIK;

5) Potwierdzenia Transakcji BLIK w Aplikacji Mobilnej kodem PIN ustanowionym w procesie aktywacji Aplikacji Mobilnej, w przypadku gdy jest

     to konieczne.

3. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank dla Transakcji BLIK jest moment autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika

     Aplikacji Mobilnej.

4. Kod BLIK jest ważny 2 minuty od momentu jego wygenerowania.

5. Transakcja BLIK realizowana przez Posiadacza rachunku między 13. a 18. rokiem życia, nieprzekraczająca w miesiącu kalendarzowym

     równowartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez  

     Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest uważana jako dyspozycja mieszcząca się w granicach zwykłego zarządu.

6. W przypadku dokonywania Szybkich Płatności w Terminalu POS poniżej limitu określonego na stronie internetowej Banku, Bank nie wymaga

    zalogowania się do Aplikacji Mobilnej, ani podania kodu PIN potwierdzającego Transakcję BLIK, a autoryzacja transakcji odbywa się w

    oparciu o numer urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja Mobilna. Po 5 kolejnych tego typu Transakcjach BLIK wymagane jest

    dokonanie Transakcji BLIK z użyciem kodu PIN. Licznik jest resetowany przez podanie kodu PIN podczas potwierdzania wypłaty gotówki za

    pośrednictwem kodu BLIK w bankomacie lub podczas logowania się do Aplikacji Mobilnej.

 

Jeżeli kwota Szybkiej Płatności przekracza limit określony na stronie internetowej Banku lub Szybka Płatność jest wykonywana w innym kanale niż Terminal POS, wymagane jest potwierdzenie tej Transakcji BLIK kodem PIN w Aplikacji Mobilnej.

7. Bank odmawia realizacji Transakcji BLIK w przypadku, gdy:

1) Rachunek został zamknięty;

2) Zostało odwołane pełnomocnictwo ogólne - przy czym odmowa realizacji Transakcji BLIK w tym przypadku nastąpi maksymalnie od

     drugiego dnia roboczego licząc od dnia złożenia dyspozycji odwołania pełnomocnictwa ogólnego;

3) Użytkownik Aplikacji Mobilnej podał nieprawidłowe dane podczas autoryzacji Transakcji BLIK;

4) Klient nie został uwierzytelniony;

5) Został przekroczony czas ważności Kodu BLIK;

6) Został przekroczony limit transakcyjny dla Transakcji BLIK;

7) Kwota Transakcji BLIK przewyższa wysokość dostępnych środków na Rachunku Klienta.

8. Anulowanie Transakcji BLIK jest możliwe do momentu dokonania autoryzacji Transakcji BLIK. Po dokonaniu autoryzacji Klient może odwołać

     Transakcję BLIK wyłącznie u Akceptanta, jeżeli istnieje taka możliwość i Akceptant wyraża na to zgodę.

9. Szczegółową listę dostępnych funkcjonalności dla Usługi BLIK oraz informację o obowiązującej wysokości limitów kwotowych dla Transakcji

     BLIK czy limitu Szybkich Płatności (jeżeli Bank udostępnia taką funkcjonalność) można uzyskać w placówkach Banku oraz na stronie

     internetowej Banku.

1) Użytkownik Aplikacji Mobilnej, w zależności od oferty Banku, może dokonać: Włączenia i wyłączenia funkcji Szybkich Płatności w Aplikacji

     Mobilnej;

2) Włączenia i wyłączenia Usługi BLIK.

10. Bank ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usługi BLIK zgodnie postanowieniami regulaminów odpowiednich produktów

     bankowych oraz w szczególności ze względu na:

1) Uzasadnione przyczyny związane z bezpieczeństwem Usługi BLIK lub Urządzenia mobilnego powiązanego z tą Usługą;

2) Podejrzenia nieuprawnionego użycia Usługi BLIK;

3) Złamania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Bank odblokowuje Usługę BLIK, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady zgodnie postanowieniami regulaminów

      odpowiednich produktów bankowych.

12. Zablokowanie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości jej aktywacji oraz dokonywania transakcji za pośrednictwem Usługi BLIK do momentu

      jej odblokowania, a zastrzeżenie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości dokonywania transakcji w ramach Usługi BLIK oraz usunięciem

      Usługi BLIK.

13. Czynności związane z blokowaniem Usługi BLIK nie mają skutku względem Usługi BLIK aktywowanej przez innych Użytkowników Aplikacji

      Mobilnej będących Posiadaczami lub Pełnomocnikami ogólnymi do tego samego Rachunku.4

 

INNE POSTANOWIENIA

§ 5.

1. Użytkownik Aplikacji Mobilnej zobowiązany jest do:

1) Korzystania z przedmiotowej usługi zgodnie z zawartymi z Bankiem umowami oraz zapisami odpowiednich regulaminów produktowych;

2) Nieudostępniania Osobom nieuprawnionym Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK, Kodu BLIK

     oraz kodu PIN do Aplikacji Mobilnej;

3) Podejmowania niezbędnych środków bezpieczeństwa służących zapobieganiu wystąpienia nieautoryzowanych transakcji, w tym

     odpowiedniego zabezpieczenia Urządzenia mobilnego poprzez:

a) aktualizacje systemu operacyjnego oraz Aplikacji Mobilnej,

b) stosowanie oprogramowania antywirusowego,

c) stosowanie zapór bezpieczeństwa, jeżeli to możliwe,

d) korzystanie z przeglądarek internetowych rekomendowanych przez Bank;

4) Ochrony i przechowywania osobno Urządzenia mobilnego z Aplikacją Mobilną, kodu PIN oraz innych danych służących do odblokowania

     ekranu Urządzenia mobilnego lub dostępu do Aplikacji Mobilnej z zachowaniem należytej staranności;

5) Niezwłocznego zgłoszenia faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się

     Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK. Zgłoszenie może zostać dokonane w oddziale Banku.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminów odpowiednich produktów

     bankowych.

3. Bankowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:

1) Zmian w Usłudze BLIK lub w innych produktach mających wpływ na działanie Usługi BLIK, związanych z postępem technologicznym i

     informatycznym, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa lub ułatwienie korzystania z Usługi BLIK, o ile powodują one konieczność

     zmiany Regulaminu;

2) Wprowadzenia nowych lub zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji

     lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, jeżeli powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do

     rozwiązań wynikających z wydawanych przepisów prawa, rekomendacji lub interpretacji.

4. O zakresie wprowadzanych zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 Bank zawiadamia Użytkownika aplikacji w sposób określony w Regulaminie

     odpowiednich produktów bankowych, w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2023 r.

 

Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Kontakt z nami

          86 271 07 32

          sekretariat@bszambrow.pl

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2023

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów