RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Zambrowie.
Na bieżaco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotycza.
Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporzadzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych,
zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikajace z tzw. obowiazku informacyjnego:

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporzadzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiazków administratorów, którzy przetwarzaja dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankowa, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczaca produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjna o naszych usługach i produktach.

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Moga Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Moga Państwo również zarzadzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Zambrowie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umowa oraz obowiazujacymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych moga Państwo skontaktować się z Bankiem w placówkach sprzedażowych.

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Zambrowie moga Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@bszambrow.pl

6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe sa przetwarzane przez Bank w celu:
1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
2. w pozostałych celach zwiazanych z prowadzona działalnościa bankowa, w tym wypełniania obowiazków prawnych ciażacych na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

Bank przetwarza dane zwiazane z:

identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta,
dane transakcyjne,
dane dotyczace stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostajacych na utrzymaniu i pozostajacych we wspólnym gospodarstwie domowym,
dane finansowe lub zwiazane ze świadczeniem usług bankowych,
dane dotyczace prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

8. Kto jest odbiorca moich danych?

Państwa dane moga być udostępniane następujacym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
Zwiazek Banków Polskich,
Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
Komisja Nadzoru Finansowego,
biura informacji gospodarczej,
spółki Grupy BPS,
banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
podmioty, którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace).

9. Czy moje dane osobowe będa przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo Państwa dane osobowe będa przechowywane przez Bank?

Dane osobowe będa przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiazku prawnego ciażacego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, a następnie zostana usunięte lub zanonimizowane.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

11. Jakie uprawnienia mi przysługuja?

W zwiazku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
do sprostowania danych (art. 16. RODO),
do usunięcia danych (art. 17 RODO),
do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

12. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

14. Skad Bank ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych sa wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób,
których dane dotycza, źródłem danych sa osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiazek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

15. Czy moje dane osobowe będa przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe moga być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZACYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadzaca działalność gospodarcza, osoba fizyczna prowadzaca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna,
spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikajacych z RODO, a Bank zobowiazany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili, poczynajac od 25 maja br.

Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działajaca w jego imieniu:

1. w ciagu miesiaca, liczac od dnia otrzymania żadania,

2. w przypadku, gdy żadanie lub liczba żadań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiace; w terminie miesiaca od otrzymania żadania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

3. w przypadku niepodjęcia działań w zwiazku z żadaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciagu miesiaca od otrzymania żadania,
poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sadem.

Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku,
w dedykowanej zakładce RODO lub w placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żadania.
Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce sprzedażowej Banku.
Placówka sprzedażowa Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiazku informacyjnego (udziela informacji Klientowi),
prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizuja dedykowani pracownicy Centrali Banku.
Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żadania Klienta.
Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank.
Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
W imieniu Banku Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na pismie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa,
niż jeden wniosek w ciagu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę, równa kosztom administracyjnym zwiazanym z udzieleniem odpowiedzi.
W przypadku, gdy Klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczajacego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia
zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracujacym (dotyczy realizacji praw Klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będacy ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żadaniu realizacji praw Klienta w zakresie danych osobowych, przekazujac zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciagu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Klienta.
Odpowiedź na wniosek Klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urzad Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku pytań dotyczacych wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@bszambrow.pl


Administrator - Bank Spółdzielczy w Zambrowie

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.