Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców, podmiotów instytucjonalnych i osób prywatnych w banku spółdzielczym w zambrowie.

I. zasady pobierania prowizji i opłat

 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż bs pobiera się od wpłacającego.
 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w bs pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy bs, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat.
 3. Prowizję za realizację zleceń posiadacza rachunku pokrytych wpływami i bieżącymi pobiera się od kwoty płatności.
 4. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez bs z instytucjami lub przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, bs pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie.
 5. Za dokonywanie zastępczo operacje wpłat i wypłat bs pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami.
 6. BS zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków:
  1. Zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta bs przy wykonywaniu danej czynności,
  2. Zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez gus
  3. Zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności.
  4. Zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez bank.
  5. Zmiany wynikającej z dostosowania oferty banku do ofert konkurencyjnych.
 7. Stawki prowizji od udzielanych kredytów mogą być negocjowane. wysokość stawki negocjowanej ustala zarząd bs biorąc pod uwagę: kwotę kredytu, obroty na rachunku bieżącym kredytobiorcy, powiązanie klienta z bs, gwarancję zwrotu kredytu, warunki przetargu.
 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
  1. Wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągniętych w bs
  2. Wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do bs (np. z tytułu najmu lokalu bs, dostaw robót i usług oraz wpłat na rzecz dostawców usług bs),
  3. Wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym.
  4. Rachunków PKZP, SKO, rady rodziców, rad sołeckich, komitetów społecznych, a'vista.
 9. Zarząd Banku Spółdzielczego w Zambrowie i dyrektorzy oddziałów posiadają kompetencje do pertraktacji wysokości prowizji i opłat.
 10. Nie pobiera się opłat za udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust 1 pkt. 2 prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielenia informacji innym bankom oraz - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów (art. 105 ust 1 pkt. 1 prawa bankowego).
 11. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku.
 12. Tabela prowizji i opłat (wraz ze wszystkim zmianami) ogłaszana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie banku.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI (ważna od 7 marca 2016 r.)
W FORMACIE PDF:

 1. tabela opłat i prowizji dla klientów indywidualnych
 2. tabela opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych