LOKATY TERMINOWE
Lokaty Terminowe Banku Spółdzielczego w Zambrowie, to doskonały sposób na pomnożenie Twoich pieniędzy. Zapewniamy jedno z najwyższych oprocentowań wkładów terminowych na rynku, przy jednoczesnym wysokim bezpieczeństwie lokowanych pieniędzy, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

» Bankowy Fundusz Gwarancyjny
» Indywidualne Konto Emerytalne
» Wkłady oszczędnościowe terminowe o zmiennym oprocentowaniu
» Lokata over night (O/N)
» Arkusz informacyjny dla deponentów
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA PODSTAWIE USTAWY O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

 1. Uprawnienie do świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (zwanym dalej „BFG”), deponent nabywa z dniem wskazanym przez Komisję Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego (o ile nie został on ustanowiony wcześniej) oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku (zwanym dalej „dniem zawieszenia działalności banku”).
 2. Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty zgromadzone w banku. Do obliczania równowartości euro oraz innych walut obcych w złotych stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia zawieszenia działalności banku.
 3. Nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawieszenia działalności banku, zarząd komisaryczny lub podmiot uprawniony do reprezentacji przekazuje do BFG listę deponentów.
 4. Wypłaty środków gwarantowanych dokonuje w imieniu i na rzecz BFG zarząd komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji lub podmiot, z którym zarząd BFG zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku. Termin ten może być wydłużony przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych, w sytuacjach określonych w ustawie
 5. Informacja o podmiocie, za pośrednictwem którego będą dokonywane wypłaty środków gwarantowanych, czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz w placówkach banku, którego działalność została zawieszona.
 6. Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji, nieujawnione w ramach listy deponentów, BFG zaspokaja w terminie 20 dni roboczych od otrzymania uzupełnionej listy deponentów przez zarządcę lub syndyka lub ustalonej listy wierzytelności lub wierzytelności wobec banku, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu.
 7. Jeżeli w dniu zawieszenia działalności banku uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i – niezależnie od przyczyny faktycznej i prawnej – nie zostały wykazane w systemie wyliczania banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, BFG jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych na rzecz ww. osób. Uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustalane się na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego.
 8. Jeżeli w dniu wypłaty środków gwarantowanych przysługiwały one wyłącznie deponentowi, a następnie weszły do majątku, do którego uprawnienia przysługują następcy lub następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, uprawnienia do odbioru środków gwarantowanym ustalane się na zasadach ogólnych, o których mowa w pkt 7.
 9. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.
 10. Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym.
 11. W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wypłata środków gwarantowanych deponentowi jest zawieszona na czas trwania blokady. Z ochrony systemu gwarantowania nie korzystają środki w części, co do której prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono przepadek.
 12. W przypadku rachunku wspólnego, czyli rachunku prowadzonego dla kilku osób, kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. Należność deponenta z tytułu rachunku wspólnego liczona jest w następujący sposób: środki pieniężne na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma, ustala się dla wszystkich równe części i oblicza wartość dla każdej części.
 13. Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta limitem (równowartość w złotych 100 000 euro) gwarantowanym przez BFG. Jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego z masy upadłościowej banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Zambrowie

Z poważaniem Bank Spółdzielczy w Zambrowie

Zasady gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych w Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronie internetowej www.bfg.pl
Indywidualne Konto Emerytalne

Czy wiesz o tym, że kiedy przejdziesz na zasłużoną emeryturę może okazać się, że Twoje miesięczne dochody będą znacznie niższe od dochodów obecnie uzyskiwanych? Świadczenia emerytalne, które w przyszłości zapewni Ci ZUS, czy II Filar mogą nie wystarczyć, na takie życie, o jakim marzysz. Dlatego warto zabezpieczyć swoja przyszłość. Indywidualne Konto Emerytalne jest świetnym sposobem na zwiększenie Twojej przyszłej emerytury!

Jest wiele powodów, dla których warto założyć Indywidualne Konto Emerytalne w Banku Spółdzielczym w Zambrowie:

» Za założenie, prowadzenie oraz wpłatę środków na rachunek IKE, Bank Spółdzielczy w Zambrowie nie pobiera żadnych opłat i prowizji.

» Indywidualne Konto Emerytalne jest dobrowolnym rachunkiem oszczędnościowym, którego oprocentowanie jest znacznie wyższe od oprocentowania tradycyjnych lokat.

» Posiadaczem IKE może być każda pełnoletnia osoba niezależnie od formy uzyskiwanych dochodów, a także osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i uzyskała w danym roku kalendarzowym dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

» Oszczędzający na rachunku IKE nie ma obowiązku dokonywania systematycznych wpłat. Każdy Oszczędzający może dokonywać dowolnych wpłat (nie mniejszych niż 50 zł), w dowolnych terminach, w ramach rocznych limitów wpłat. Roczny limit wpłat to 150% średniej miesięcznej pensji w gospodarce na dany rok i jego kwota podawana jest w komunikatach Banku. Limit wpłat na 2005 rok wynosi 3.635,00 zł.

» Pieniądze wpłacane na IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, który obecnie wynosi 19%. Dzięki temu nie dzielisz się z nikim swoim dochodem z odsetek, a każda złotówka wpłacona na IKE pracuje wyłącznie na Twój zysk.

» Wypłata środków zgromadzonych na IKE wraz z wypracowanym zyskiem może nastąpić w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że aby zachować zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), wypłata powinna nastąpić dopiero po ukończeniu 60 roku życia, lub - w przypadku nabycia uprawnień do wcześniejszej emerytury - po ukończeniu 55 lat oraz spełnieniu innych warunków określonych w Ustawie o IKE.

» Każdy oszczędzający w ramach IKE może wskazać jedną, bądź więcej osób uprawnionych, które w razie śmierci oszczędzającego, otrzymają pieniądze zgromadzone na rachunku IKE nie obciążone podatkiem od zysków kapitałowych oraz podatkiem od spadku i darowizn.


Czy zastanawiasz się nad swoją przyszłością? Czy myślisz o tym, co będzie kiedyś? Czy chcesz zapewnić sobie i swoim bliskim godne życie na emeryturze? Jeśli tak - zainwestuj w swoją przyszłość!

Oprocentowanie »
WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE TERMINOWE O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

Lokaty terminowe o zmiennej stopie procentowej można zakładać na następujące terminy: 1 m-c, 3 m-ce, 6 m-cy, 9 m-cy, 12 m-cy, 24 m-ce i 36 m-cy. Bank nie określa żadnych minimalnych wpłat. Dla wkładów przekraczających 20.000 PLN proponujemy wyższe oprocentowanie. Dla lokat terminowych w kwocie powyżej 100.000 PLN istnieje możliwość negocjowania wysokości oprocentowania.

Oprocentowanie »
LOKATA OVER NIGHT (O/N)

Lokata over night to jednodniowa lokata, której minimalna kwota wynosi 50.000 PLN. Gdy kwota lokaty over night jest większa niż 500.000 PLN istnieje możliwość negocjowania oprocentowania.

Oprocentowanie »